Normy nouzového osvětlení

V rámci integrace České republiky do společenství zemí EU se na čelné místo dostává bezpečnost osob v budovách. Jedním z nejdůležitějších prvků bezpečnostního systému budov je nouzové a bezpečnostní osvětlení únikových cest a koridorů, včetně antipanického osvětlení prostorů. Zmíněnou problematiku dříve řešilo více národních norem, avšak bez vzájemné návaznosti a s absencí určitých stanovených postupů při návrhu a instalaci nouzových a bezpečnostních svítidel. V roce 2001 byla do českých norem zavedena nová ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení, která do značné míry sjednocuje a definuje obecné požadavky na návrh a provoz těchto systémů. Oproti minulosti jsou v ní definice, jež dříve řešeny nebyly vůbec, popř. jen částečně (antipanické osvětlení, osvětlení prostorů se zvýšeným rizikem, rovnoměrnost osvětlení, pozorovací vzdálenost atd.). V této souvislosti se mění i přístup k návrhu zmíněných systémů, kdy je zapotřebí zohledňovat i uvedené nové aspekty a podmínky. ČSN EN 50172 (36 0631): únor 2005Systémy nouzového únikového osvětlení. Tato Evropská norma podrobně stanovuje požadavky na osvětlení únikových cest a bezpečnostních značek při výpadku normálního napájení. Přitom stanoví minimální požadavky na nouzové osvětlení z hlediska velikosti typu a využití příslušných prostorů. Vztahuje se na zajištění elektrického nouzového osvětlení na všech pracovištích a v prostorech přístupných veřejnosti. Nevztahuje se na soukromé prostory domácností, ale její požadavky je možno uplatnit i na společné únikové cesty vícepodlažních obytných budov.

Nouzové únikové osvětlení
Pro zajištění viditelnosti při evakuaci se osvětlení požaduje v celém prostoru. V této normě je toto doporučení splněno montáží svítidel do výšky alespoň 2 m na podlahou. Značky, jež jsou na všech východech a podél únikových cest určeny k použití ve stavu nouze, musí být osvětleny, aby jednoznačně ukazovaly cestu úniku k bezpečnému místu.


Tam, kde není možný přímý pohled na únikový východ, musí být zajištěna osvětlená směrová značka (nebo série značek) tak, aby se usnadnil postup směrem k nouzovému východu.

Svítidlo nouzového osvětlení splňující požadavky EN 60589-2-22 musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí nebo bezpečnostní zařízení.

Místa, která musí být zdůrazněna:
- každé dveře určené pro nouzový východ;
- v blízkosti (viz poznámka) schodiště tak, aby každá řada schodů byla osvětlena přímým světlem;
- v blízkosti (viz poznámka) každé jiné změny úrovně;
- nařízené únikové východy a bezpečnostní značky;
- při každé změně směru;
- při každém křížení chodeb;
- vně a v blízkosti každého konečného východu;
(JH: i vně, tj. venku mimo objekt! Je to proto, aby lidé neutíkali do tmy.)
- v blízkosti (viz poznámka) každého místa první pomoci;
- v blízkosti (viz poznámka) každého hasicího prostředku a požárního hlásiče.

Poznámky:

Místa uvedena pod h) nebo i), nejsou-li na únikové cestě ani v prostoru s protipanickým osvětlením, musí být osvětlena minimálně 5 lx na úrovni podlahy. Pro účely tohoto článku se termínem v blízkosti rozumí naměřená vodorovná vzdálenost menší než 2 m.


Nouzové osvětlení únikových cest
Pro únikové cesty do šířky 2 m nesmí být horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx a středový pás, široký alespoň polovinu šíře cesty, musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty.

Poznámka:
Širší únikové cesty mohou být uvažovány jako několik 2 m širokých pásů nebo mohou být opatřeny protipanickým osvětlením (pro veřejné prostory).

- Poměr maximální a minimální osvětlenosti podél osy únikové cesty nesmí být větší než 40 : 1.
- Minimální doba svícení nouzového únikového osvětlení přípustná pro únikové účely musí být 1 hodina.
(JH: Jak uvidíme dále, minimální doba osvětlenosti se v různých normách liší.)
- Nouzové osvětlení únikových cest musí dosáhnout 50 % požadované osvětlenosti do 5 s a plné požadované osvětlenosti do 60 s.
(JH: Tento zdánlivě nevinný požadavek způsobuje, že pro nouzové osvětlení musíme použít akumulátory i v objektech, které jsou vybaveny náhradním zdrojem - dieselagregátem.)
 


Protipanické osvětlení (veřejných prostorů)
-
Vodorovná osvětlenost nesmí být menší než 0,5 lx v úrovni podlahy uvnitř prázdného prostoru s výjimkou obvodového pruhu o šíři 0,5 m.
- Poměr maximální a minimální osvětlenosti protipanického osvětlení v prostoru nesmí být větší než 40 : 1. Minimální dovolená doba pro únik musí být 1 hodina. 50 % požadované hodnoty osvětlenosti protipanického osvětlení musí být dosaženo do 5 s a plná požadovaná hodnota do 60 s.
(JH: Jak je vidět, ani zde není možno použít dieselagregát.)


Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem
-
V prostorech s velkým rizikem nesmí být udržována osvětlenost na srovnávací rovině menší než 10 % požadované udržované osvětlenosti pro danou činnost, avšak nesmí být menší než 15 lx. Osvětlení nesmí způsobovat škodlivý stroboskopický jev.
- Rovnoměrnost nouzového osvětlení prostorů s velkým rizikem nesmí být menší než 0,1. Minimální doba svícení musí být rovna době trvání nebezpečí pro osoby.
- Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem musí poskytovat požadovanou osvětlenost buď trvale, nebo do 0,5 s v závislosti na jeho použití.

 

Náhradní osvětlení
-
Použije-li se náhradní osvětlení pro nouzové únikové osvětlení, musí splňovat rozhodující požadavky této normy.
- Je-li hladina náhradního osvětlení nižší než u minimálního normálního osvětlení, může být použito pouze pro přerušení nebo dokončení činnosti.
(JH: Zařazení náhradního osvětlení do skupiny nouzového osvětlení trochu ztěžuje jeho použití. Stává se z něho totiž požárně bezpečnostní zařízení se všemi důsledky! Budu-li totiž chtít zajistit náhradní osvětlení tak, aby vyhovělo, tj. budu-li chtít mít stejnou hladinu osvětlenosti jako při normálním osvětlení, budou finanční nároky na osvětlení enormně vysoké, protože je nutno dodržet požadavky PAVUS ZP27/2003 nebo DIN 4102 část 12.)

 

Bezpečnostní značky
-
Bezpečnostní značky pro nouzový únik a první pomoc musí splňovat níže uvedené požadavky. Bezpečnostní značky musí být osvětleny na 50 % požadované hodnoty do 5 s a na plnou požadovanou hodnotu do 60 s.
(JH: To znamená, že ani bezpečnostní značky nemohou být napojeny jen z dieselagregátu.)
- Jas kterékoliv plochy bezpečnostní barvy značky musí být nejméně 2 cd/m? ve všech důležitých úhlech pohledu (viz příloha A). Poměr maximálního a minimálního jasu v bílé nebo bezpečnostní barvě nesmí být větší než 10 : 1.


Poznámka:
Velkým odchylkám jasů sousedních bodů je nutné se vyhnout.
(JH: Podrobné světelnětechnické parametry bezpečnostních značek jsou uvedeny v příloze A normy - zde tato příloha není uvedena.)

 

Minimální doba provozu nouzového osvětlení
V ČSN EN 1838 je požadovaná doba provozu pro nouzového osvětlení únikových cest a pro protipanické osvětlení 1 hodina. V jiných normách jsou však požadované časy jiné - kratší i delší. viz. například tabulka

 DRUH PROSTORU
POŽADOVANÁ DOBA PODLE NORMY
CHÚC A 15 minut ČSN 73 0802
CHÚC B 30 minut ČSN 73 0802
CHÚC C 45minut ČSN 73 0802
Zásahová cesta HZS 60 minut ČSN 73 0802, ČSN 73 0810
Všeobecně 1 hodina ČSN EN 1838
Kina a divadla 3 hodiny ČSN 33 2410, ČSN 33 2420
Zdravotnictví 3 hodiny ČSN 33 2140
Prostory s velkým rizikem Pokud trvá neberbečí ČSN EN 1838

 Kde se musí nouzové osvětlení zřizovat
ČSN EN 1838 a ČSN EN 50 172 stanoví požadavky na provedení nouzového osvětlení tam, kde se musí zřizovat. Prostory a objekty, kde se nouzové osvětlení musí zřizovat, však určují jiné normy. Nouzové osvětlení se musí například zřizovat na místech, které uvádí tabulka

 DRUH PROSTORU
PODLE NORMY
Únikové cesty (chráněné i nechráněné) ČSN 73 0802, ČSN 73 0810...
Shromažďovací prostory (vnitřní i venkovní) a v provozně souvisejících prostorech za běžného provozu přístupných návštěvníkům shromažďovacího prostoru (hygienické příslušenství, šatny apod.) ČSN 73 0831
Kina, divadla, multifunkční zařízení ČSN 33 2410, ČSN 33 2420
Zdravotnická zařízení, sanatoria ČSN 33 2140, ČSN 33 2130
Výškové budovy nad devět pater (alespoň na CHÚC)
ČSN 33 2130, ČSN 73 0833
ČSN EN 1838
Hotely, penziony, obchody
ČSN 33 2130, ČSN 73 0833
Hlavní rozvodny, rozvodny nouzového napájení, podzemní garáže, výtahy apod. Souvisí s únikovými cestami a protipanickým osvětlením ČSN 73 08xx;
Prostory s velkým rizikem ČSN EN 1838

 

Výčet není vyčerpávající. Nouzové osvětlení se musí zřizovat všude tam, kde hrozí nebezpečí paniky při přítomnosti většího počtu lidí, a všude tam, kde je nutno zajistit bezpečný odchod z objektu nebo dokončit nějakou neodkladnou činnost (zdravotnictví, prostory s velkým rizikem).Vedení k nouzovému osvětlení
Nouzové osvětlení může být provedeno dvojím způsobem:
- svítidly s vlastními trvale dobíjenými akumulátory;
- svítidly napájenými z centrálního zdroje

Provedení podle bodu a)
Kabely zajišťují trvalé dobíjení akumulátorů. V případě požáru a při případném přehoření kabelu se svítidlo rozsvítí na svůj vlastní zdroj. Kabel nemusí být ohniodolný. Protože nouzová svítidla jsou hlavně na chráněných a nechráněných únikových cestách, musí provedení kabelu odpovídat způsobu uložení. Cílem je, aby kabel při hoření neuvolňoval jedovatých chlor. Je-li kabel například uložen minimálně 10 mm pod omítkou, je možno pro nouzové osvětlení použít normální CYKY kabel, který pro retardaci (zpomalení) hoření jedovatý chlor používá. Je-li kabel veden volně (ve smyslu ochrany před požárem, tj. pokud kabel není uložen v krytu s požadovanou požární odolností) je nutno použít bezhalogenový kabel, který jedovatý chlor neobsahuje (například CHKE-R). V praxi se kabelové trasy k těmto svítidlům nedělají jako systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

Výhody:
-
není pravděpodobné, že se poškodí nebo vybijí baterie všech svítidel najednou;
- instalace vedení k těmto svítidlům je levnější;
- v případě zátop nebo požáru zůstávají nouzová svítidla po vypnutí napájení nízkým napětím v provozu na vlastní zdroj bezpečného napětí a nehrozí od nich nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nevýhody:
-
nutnost výměny baterií ve svítidlech;
- kontrola stavu jednotlivých baterií a svítidel je pracná. Je možno použít svítidla s centráltestem, to však nároky na kabeláž zvyšuje. Vysoké jsou i nároky na vyhodnocovací jednotku centráltestu.


Provedení podle bodu b)
V tomto případě kabely zajišťují přenos nouzové energie do svítidla. Kabelové trasy i kabely jsou tedy požárně bezpečnostním zařízením a je nutno je udělat jako systém se zachováním funkčnosti při požáru, protože při přehoření nebo poškození kabelu by nouzové osvětlení zhaslo. Kabely se v tomto případě používají takřka vždy bezhalogenové ohniodolné (například CHKE-V). Kabelové trasy musí odpovídat požadavkům PAVUS ZP27/2003 nebo DIN 4102 část 12. Jedná se o nákladné požadavky. Například vzdálenost závěsů minimálně 1,2 m (ocelové ohniodolné hmoždinky nebo závěsy), maximální hmotnost kabelů na této trase 20 kg/m, vodorovný žebřík nesmí být širší než 40 cm, nesmí být negativně ovlivňovány jinými zařízeními (například pád vzduchotechnického potrubí nesmí strhnout trasu požárně bezpečnostního zařízení).

 Musí být dodržen i požadavek o vzdálenosti vedení nouzového osvětlení od ostatních vedení při souběhu na vzduchu podle čl. 521.N11.10.7 ČSN 33 2000-5-52 (nejméně 6 cm při souběhu do 5 m a 20 cm při souběhu delším) a požadavky ČSN 33 2000-5-56 o nezávislosti těchto nouzových obvodů na ostatních vedeních a zařízeních.

 Centrální zdroj musí být umístěn spolu s příslušným rozváděčem nouzového osvětlení v samostatném požárním úseku, většinou v samostatné rozvodně vyhrazené pouze pro požárně bezpečnostní zařízení.

Výhody:
-
snadná kontrola stavu centrální baterie;
- není nutná výměna baterií ve svítidlech.

Nevýhody:
-
při poruše centrální baterie nefunguje žádné nouzové svítidlo;

- při použití malého bezpečného napětí je nutno použít vodiče s velkými průřezy;
- při použití nízkého napětí je nutno nouzové osvětlení při některých situacích vypnout (zátopy, požár apod.) z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem.ČSN EN 50172 (36 0631):únor 2005 – Systémy nouzového únikového osvětlení
Norma upřesňuje některé důležité pojmy, jako jsou například:
kombinované nouzové svítidlo °) (combined emergency luminaire) – svítidlo se dvěma nebo více světelnými zdroji, z nichž alespoň jeden je napájen ze zdroje pro nouzové osvětlení a ostatní jsou napájeny z normálního světelného obvodu. Kombinované nouzové svítidlo může být provozováno v trvalém nebo pohotovostním režimu;

°) Národní poznámka ČSN EN 60598-2-22:1999 uvádí termín kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení.
- nouzové svítidlo v trvalém provozu °°) (maintained emergency luminaire) – svítidlo, ve kterém jsou světelné zdroje pro nouzové osvětlení zapnuty po celou dobu, po kterou je potřebné normální nebo nouzové osvětlení [EN 60598-2-22:1998, 23.3.5];

°°) Národní poznámka ČSN EN 60598-2-22:1999 uvádí termín svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení.
- nouzové svítidlo v pohotovostním provozu °°°) (non-maintained emergency luminaire) – svítidlo, ve kterém jsou světlené zdroje pro nouzové osvětlení v činnosti pouze tehdy, když je napájení normálního osvětlení přerušeno [EN 60598-2-22:1998, 22.3.6].

°°°) Národní poznámka ČSN EN 60598-2-22:1999 uvádí termín svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení.Nouzové únikové osvětlení
Účelem nouzového únikového osvětlení je zajistit, aby osvětlení bylo poskytnuto včas, automaticky a po potřebnou dobu na určeném místě v době, kdy má normální napájení běžného osvětlení výpadek.

Nouzové únikové osvětlení musí být aktivováno nejen při úplném výpadku napájení normálního osvětlení, ale i v případě, že se jedná o omezenou poruchu, jako je například porucha v koncovém obvodu. 

Výpadek normálního napájení
Nouzové únikové osvětlení musí být v provozu v případě výpadku jakékoliv části normálního napájení osvětlení. Nouzová svítidla v pohotovostním provozu a kombinovaná nouzová svítidla v pohotovostním provozu musí být v činnosti při výpadku koncového obvodu normálního osvětlení. V každém případě musí být zajištěno, aby místní nouzové únikové osvětlení bylo v provozu při výpadku normálního napájení do příslušného sektoru.

(JH: Velmi důležitý požadavek normy, který je v praxi bohužel velmi často porušován. Je možno ho snadno dodržet u svítidel s trvale dobíjenými vlastními akumulátory. Stačí dobíjení z obvodu, který má nouzové osvětlení, v případě poruchy nahradit. Horší to je u systémů s centrálním zdrojem. Zde je nutno monitorovat nejenom výpadek napájení objektu nebo jednotlivých rozvaděčů, ale i výpadek jednotlivých obvodů normálního osvětlení. Jednotlivá svítidla musí být adresovatelná a řídicí systém musí být na základě informace o výpadku napájení byť i jednoho jističe schopen rozsvítit příslušná nouzová svítidla.)

 

 

Baterie do aku nářadí.