Druhy nouzového osvětlení

druhy_nouzového_osvětlení


ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení:
Jedná se o normu, která shrnuje současné poznatky o nouzovém osvětlení. Nouzové osvětlení se zřizuje pro použití v případě selhání normálního osvětlení, je proto napájeno ze zdroje nezávislého na zdroji, který napájí normální osvětlení.

Tím, že nouzové osvětlení je podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) požárně bezpečnostním zařízením, se jeho důležitost a vazba na případnou nezkolaudovatelnost objektu značně zvýšila.

Norma stanovuje požadavky na osvětlovací soustavy nouzového osvětlení instalované v budovách nebo v místech, kde jsou takové soustavy požadovány. Týká se to především míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům.

Pro účely této normy je nouzové osvětlení považováno za obecný termín, který zahrnuje různé druhy osvětlení viz. obrázek nahoře.

Požadavky stanovené v této normě pro účely návrhu jsou minimální a platí pro celé vymezené období i pro konec projektovaného života zařízení. Příspěvek osvětlenosti od odraženého světla se zanedbává.

Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit bezpečný odchod z prostoru při výpadku normálního napájení.

Účelem nouzového osvětlení únikových cest je umožnit přítomným bezpečný odchod z prostoru poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadné dosažení a použití protipožárních a bezpečnostních zařízení.

Účelem protipanického osvětlení (veřejných prostorů) je zmenšit pravděpodobnost paniky a umožnit přítomným bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru. Směr světla na únikových cestách a ve veřejných prostorech má být dolů k pracovní rovině, osvětleny však mají být také všechny překážky do výšky 2 m nad touto plochou. Protipanické osvětlení se používá v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty, tj. v halách, v prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2 nebo v menších prostorech, pokud je v nich přídavné riziko, jako je používání prostoru velkým množstvím lidé.

(JH: Na rozdíl od nouzového únikového osvětlení, kde dodržení předpisů hlídají při kolaudaci hlavně hasiči, tento požadavek zajímá hlavně hygienu. V praxi to vypadá tak, že i normální velkoprostorové kanceláře (větší než 60 m2) musí mít protipanické osvětlení. Není-li tento požadavek splněn, mohou nastat velké problémy při kolaudaci.)

Účelem nouzového osvětlení prostor s velkým rizikem je přispět k bezpečnosti lidí při potenciálně nebezpečných procesech nebo situacích a umožnit řádné ukončení činností uskutečňovaných pro bezpečnost ostatního osazenstva v daném místě.

Pocity úzkosti a zmatku mohou být zmírněny strategicky umístěnými značkami ukazujícími cestu ven z prostoru. Je velmi důležité, aby východy byly jasně označeny značkami a tyto byly viditelné po celou dobu, kdy jsou v prostoru uživatelé.


Norma uvádí i některé další definice:
- náhradní osvětlení (stand-by lighting) - druh nouzového osvětlení, které umožňuje pokračování v běžné činnosti bez podstatných změn

- nouzový východ (emergency exit) - cesta ven, určená pro použití v případě nouze;
(JH: V případě, že by mohlo dojít ve zmatku při výpadku napájení nebo při požáru k záměně nouzového východu s jinými dveřmi, které do bezpečí nevedou, je požadováno označení těchto východů bezpečnostními značkami (většinou blikajícími) o nepoužitelnosti těchto východů v případě nouze. Připomínám, že i v tomto případě se jedná o požárně bezpečnostní zařízení a i tyto bezpečnostní značky musí mít příslušnou certifikaci.)

- bezpečnostní značka (safety sign) - značka, která vyjadřuje obecné bezpečnostní sdělení; je vytvořena kombinací barvy a geometrického tvaru a spolu s grafickým symbolem nebo textem zpřesňuje bezpečnostní informaci [ISO 3864:1984];

- bezpečnostní značka s vnějším osvětlením (externally illuminated sign) - značka, která je, pokud je to požadováno, osvětlena vnějším zdrojem;

-
bezpečnostní značka s vnitřním osvětlením (internally illuminated safety sign) - značka, která je, je-li to požadováno, osvětlena vnitřním zdrojem.


 

 

Baterie do aku nářadí.